work 2gether noBG - white

יוזמת עובדים ביחד

יוזמה משותפת לפילנתרופיה ולממשלה לשילוב צעירים בפריפריה בתעסוקה איכותית, פעלה בשנים 2020-2017.

שילוב צעירים בתעסוקה איכותית

יוזמת עובדים ביחד הופעלה על ידיי עמותת ארץעיר בין השנים 2017-2020. היוזמה היוזמה פעלה בנגב במשותף עם ארגונים, תוכניות, גופים ציבוריים ומכללות במטרה לשילוב צעירים מהפריפריה בתעסוקה איכותית. בנוסף, היוזמה פעלה לגיבוש הפרקטיקות המיטביות להשגת מטרה זו וכן לגיבוש מודל יישום בר שכפול. המודל שיושם שהופעל היה מול מתכלל מבוסס אזוריות והוא מתואר בהרחבה בחוברת הידע. היוזמה גם ביקשה לתת מענה רלוונטי לצרכי המעסיקים וכן לשוק התעסוקה המשתנה.

היוזמה היתה מיזם משותף לפילנתרופיה ולזרוע העבודה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. הקרנות הפילנתרופיות שחברו לטובת היוזמה ותמכו בה הן קרן מוזס־וולופוביץ, משפחת ארז, קרן ביחד, קרן גנדיר, קרן סמואלי, קרן צ'ארלס ה. רבסון, קרן רוזלינד וארתור גילברט וקרן רוזנצוויג־קופרסמית'. עמותת למרחב היתה אמונה על התוויה ובקרה מקצועית וכספית של יישום היוזמה וארץ עיר הפעילה אותה באמצעות צוות מקצועי שגויס יעודית לביצועה. ועדת היגוי בה יוצגו כלל השותפים פיקחה על יישומה.

בדף זה תמצאו חומרים מקצועיים שהופקו ביוזמה וכן רקע ורציונאל לקיומה.

תוצרי ידע

מטרת החוברת הינה לאפשר למידה מתוך הנסיון והעשייה הרבה במסגרת יוזמת עובדים ביחד. החוברת כוללת את שיטת העבודה המתכללת, שעמדה בבסיס היוזמה ואשר יושמה על ידי ארץעיר, וכן את הכלים שבהם נעשה שימוש ביוזמה לשילוב צעירים בפריפריה בתעסוקה איכותית.

ניתן לקרוא את חוברת הידע כאן: חוברת הידע של יוזמת עובדים ביחד

אנו ממליצים לקרוא את חוברת הידע לצד דו"ח ההערכה.

במהלך היוזמה נוצרו 3 לומדות דיגיטליות להדרכת מלווים, בהובלת הגוף המתכלל ארץ עיר ובשיתוף פעולה חשוב ופורה של ארגוני צעירים וארגוני תעסוקה: תב"ת, ידידים, למרחב, בעצמי, גוונים, עלם וכן עמותות נוספות, לכולם נתונה תודתנו. הלומדות מצויות באתר מינהל תעסוקת אוכלוסיות שבזרוע העבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. מוזמנים לצפות בהן וללמוד מהן:

  1. הכרות עם צעירים בפריפריה – קהל היעד של היוזמה
  2. ניהול שיחת אינטייק עם צעירים
  3. מודל חמשת העקרונות להתפתחות אישית ותעסוקתית

מספר הדרכות שהועברו למלווים ולגורמי מקצוע בתחום תעסוקת צעירים הוקלטו וניתן לצפות בהן וללמוד מהן בערוץ היוטיוב של היוזמה.

צוות הגוף המתכלל בארץעיר הקים מאגר ידע מתפתח ובו חומרים שונים הנוגעים לתעסוקת צעירים וכן לתכלול. מוזמנות ומוזמנים לעשות שימוש בחומרים שהועלו אליו וכן להעשיר אותו בחומרים נוספים.

יישום יוזמת עובדים ביחד החל בתקופת היערכות שנמשכה 3 חודשים ובמסגרתה קיים צוות הגוף המתכלל בארץעיר מיפוי של כלל השחקנים הרלוונטיים ליוזמה. תוצאות המיפוי לימדו על מאפיינים של הקיים בנוגע לשילוב צעירים בפריפריה בתעסוקה איכותית ועל הצרכים. את החוברת המרכזת את תוצאות המיפוי המקדים ניתן לקרוא כאן

מחקר הערכה ליוזמת עובדים ביחד

את יישום היוזמה ליווה, כבר מתחילת הדרך, מחקר הערכה שבוצע על ידי חברת קי-אימפקט. תהליך ההערכה התמקד בבחינת מידת הרלוונטיות, האפקטיביות, היעילות והקיימות של היבטי שונים ביישום היוזמה. מתודולוגיית ההערכה התבססה על שילוב של איסוף נתונים כמותני ואיכותני.

ארגוני צעירים פועלים יחד

היוזמה התבססה על ארגונים הפועלים בתחום ליווי צעירים ובתחום התעסוקה ועודדה שיתופי פעולה בין מגזריים. זאת, באמצעות גוף מתכלל שפעל:

  1. לקדם שיתופי פעולה אזוריים ובין מגזריים.
  2. לתאם בין גורמים העוסקים בתעסוקה וצעירים.
  3. לאגם משאבים.
  4. להוות מקור ידע ואמצעי למימון פעילות לגורמים הפועלים בקרב צעירים בפריפריה בתחום התעסוקה.
  5. לפתח ולהטמיע מענים חדשים בתחום ההכשרות המקצועיות וההשמות על ידי יצירת מסלולי השתלבות מיטביות בקריירה לצעיר ללא עורף משפחתי, הכוללים בניית מסוגלות תעסוקתית, תכנון קריירה,  הכשרה מקצועית משמעותית ושילוב בתעסוקה במקום עבודה. 

בנגב פעלו ארגונים שונים, שעל אף קיומן של מטרות משותפות, נבדלו זה מזה בקהלי היעד, בתפיסות המקצועיות ובשירותים אותם הציעו. הגוף המתכלל נדרש לגייס ולעבוד עם ארגונים שונים,  שכללו: גופים מלווים; מעסיקים; גופי הכשרה מקצועית; וכן גופים מעורבים נוספים דוגמת רשויות מקומיות, אשכולות אזוריים ומוסדות אקדמיה. כל זאת, על מנת לענות על צרכי הצעירים והמעסיקים, תוך יצירת מתאם בין צרכי הצעיר, לרצף השירותים שניתנו על ידי הגורמים הפועלים בתחומי ליווי הצעירים, הכשרה וקידום תעסוקה.

 

רקע ורציונל

כ 12%- מכלל הצעירים במדינת ישראל, בגילאי 25-18, נדרשים להתמודד עם אתגרים נוספים על האתגרים עימם מתמודד כל צעיר. צעירים אלו נדרשים להתמודד עם אתגרים משמעותיים, כגון: העדר תמיכה ועורף כלכלי ורגשי, העדר רשתות חברתיות תומכות והעדר השכלה, הכשרה או כישורים מתאימים. אתגרים אלו פוגעים ביכולתם להשתלב בעבודה ולהבטיח לעצמם חיים של עצמאות כלכלית ומיצוי הפוטנציאל הטמון בהם.

יוזמת עובדים ביחד היתה תוצר של השולחן העגול הממשקי במשרד ראש הממשלה, אשר כלל את נציגי שלושת המגזרים. היוזמה היתה מיזם משותף של הפילנתרופיה ושל משרד העבודה והרווחה בהיקף תקציבי של מעל 12 מיליון ש"ח אשר פעל בין השנים 2020-2017. מטרת היוזמה היתה שילוב צעירים בפריפריה בתעסוקה איכותית, הכוללת אופק קידום מקצועי, וכן גיבוש הפרקטיקות המיטביות להתערבות עם צעירים בפריפריה להשגת מטרה זו. כל זאת, לצד מתן מענה רלוונטי לצרכי מעסיקים ושוק התעסוקה המשתנה.

היוזמה ביקשה לתת מענה לפער הקיים בין צרכי המעסיקים לכוח אדם איכותי ומוכשר במקצועות שונים בהזדמנויות שונות לתעסוקה איכותית, לבין צעירים בפריפריה אשר ניצבים בפניהם אתגרים שונים במהלך ההשתלבות בשוק התעסוקה.

 שותפים פילנתרופיים ליוזמת "עובדים ביחד"

את יישום היוזמה ליווה, כבר מתחילת הדרך, מחקר הערכה שבוצע על ידי חברת קי-אימפקט. תהליך ההערכה התמקד בבחינת מידת הרלוונטיות, האפקטיביות, היעילות והקיימות של היבטי שונים ביישום היוזמה. מתודולוגיית ההערכה התבססה על שילוב של איסוף נתונים כמותני ואיכותני.

הוקמה על ידי שולה וזאבי מוזס ומשקיעה בתחומי חינוך, צעירים, צדק חברתי וזהות. ב-15 השנים האחרונות, הקרן התמקדה בבוגרי מערכות הרווחה והאומנה בישראל ומעורבת עמוקות בעמותת "למרחב". העמותה פועלת להביא לשינוי חברתי מקיף על ידי התערבות רב-מימדית ואינטנסיבית בחיי צעירים חסרי עורף משפחתי ממעמד סוציו-אקונומי נמוך.
שולה מוזס מכהנת כיושבת ראש שותפות "עובדים ביחד".

עמותת "למרחב" תשמש כגורם המקצועי המלווה את יישום יוזמת "עובדים ביחד".

הקרן מתמקדת בתחום ליווי צעירים ללא עורף משפחתי.

הוקמה בשנת 2015 ע"י סטלה ויואל קרסו ושלושת ילדיהם. הקרן ממקדת את פעילותה בהשכלה, הכשרות מקצועיות ותעסוקה בתחום המקצועות הטכנולוגיים היישומיים, המוגדרים כמקצועות ה- Practic-Tech.
אופק תעסוקתי זה יאפשר לצעירים ניעות חברתי, ויחזק את התעשייה והמשק בישראל.

יוזמת הקרן בישראל מחויבת להענקת הזדמנויות ליציאה ממעגל העוני ולקידום כלכלי וחברתי עבור הקהילות העניות. לשם מטרה זו, הקרן משקיעה בתחומי החינוך והפיתוח הכלכלי.
הקרן מעודדת את הנכסים החשובים ביותר בישראל- הסביבה החינוכית והסביבה היצירתית. אופק תעסוקתי זה יאפשר לצעירים ניעות חברתי, ויחזק את התעשייה והמשק בישראל.

קרן משפחתית שהוקמה בשנת 2004 על ידי יהודית יובל רקנאטי ובני משפחתה. פועלת לחיזוק החברה הישראלית ומתמקדת בתמיכה בארגוני החברה האזרחית, הנושאים על כתפיהם משימות חברתיות וערכיות. הקרן שואפת ליצור חברה ישראלית המעניקה לאזרחיה שוויון הזדמנויות, מאפשרת למצות את הפוטנציאל האישי והחברתי ומעודדת לנתינה ולקבלת אחריות לסביבה ולקהילה, והכול מתוך כבוד לזולת ואומץ לחולל שינוי.
בחזון הקרן – ישראל כמדינה דמוקרטית שבבסיסה חברה אזרחית פעילה ומגוונת, המקיימת הידברות ושיתוף פעולה בין שלושת המגזרים ליצירת חברה משגשגת ובת קיימא.

פועלת בישראל בשותפות עם פילנתרופיה ישראלית, מלכ"רים והממשלה, ליצירת חברה חזקה וכוללת יותר עבור צעירים, באמצעות שירות אזרחי משמעותי, ופועלת לקידום דיור בר השגה עבורם.
כמו כן, הקרן תומכת במדע הישראלי באמצעות הענקת פרסים למדעניות ישראליות בולטות במהלך לימודיהן.

הקרן מתרכזת בתחומים של פיתוח כלכלי לקהילות מודרות, קידום חינוך לאזרחות והבנה בין-תרבותית.

כל השותפים: